تقارن تولدش با روز کارمند

همزمان با روز کارمند، چهارم شهریور، در تقویم تاریخ تولد کارکنان مرکز درمانی خیریه سوده، ، نام مرحوم داریوش احمدی، ثبت شده است. او متولد۱۳۵۰/۶/۴ بود.نامش را بسیار بر زبانها شنیدم.گرچه تعداد ... ادامه مطلب