قرار ماندن

بیماران دیالیزی سالها نمی توانستند راهی زیارت اربعین شوند. امسال ما هم اربعینی متفاوت خواهیم داشت. پای رفتن را به قرار ماندن در موکب بیماران می گذاریم و با پای دل به ... ادامه مطلب