_

واحد مشاوره و روانشناسی

_

با توجه به مزمن بودن و سیر طولانی مدت بیماری مبتلایان به بیماریهای خاص و تأثیرات روانی این موضوع بر زندگی و درمان صحیح ایشان ، شناخت سریع و درمان به موقع اختلالات روانی ایجاد شده ضروری می نمود . لذا به همین منظور واحد مشاوره روانشناسی با همکاری انستیتو روانپزشکی ایران در این مرکز ایجاد گردید که کارشناسان مربوطه با تکمیل فرم های مخصوص و انجام مصاحبه های روانپزشکی نسبت به شناسایی و درمان اختلالات موجود اقدام و در صورت لزوم بررسی بیشتر و درمان های تخصصی لازم به انستیتو روانپزشکی ارجاع می گردند . همچنین نحوه برخورد و پذیرفتن بیماری برای بیماران جدید مبحث مهمی است که کارشناس روانشناسی با حضور مستمر در بخش با این بیماران به آموزش و مشاوره در این مورد پرداخته و به منظور کنار آمدن بیماران همودیالیزی با مشکلات خود ایشان را راهنمایی می کند .

خدمات قابل ارائه :

  1. تهیه پرسشنامه اختصاصی برای بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
  2. تهیه ، تنظیم و ارائه بروشورهای مختلف آموزشی جهت ارتقاء آگاهی بیماران و پرسنل
  3. آموزش مهارتهای فردی برای کسب سازگاری بیشتر خود ، دیگران و محیط پیرامون
  4. آموزش مثبت نگری و مقابله با افسردگی و استرس
  5. ارتباط با همسر
  6. تستهای شخصیت ، هوش ، شغل ، مشاوره تحصیلی و کودک
  7. ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران خاص و خانواده ایشان
  8. ارائه خدمات مشاوره ای به پرسنل شاغل در مرکز
  9. اجرای آزمون های مختلف روانشناختی جهت ارزیابی و تشخیص
  10. تشکیل پرونده روانشناختی برای کلیه مراجعین