_

واحد مشاوره تغذیه

_

فعالیت این واحد همزمان با شروع بکار کلینیک دیابت زیر نظر کارشناس تغذیه آغاز گردید و در بخش های مختلف از جمله همودیالیز ، تالاسمی و هموفیلی و درمانگاه جهت بیماران دیابتی و آزاد مورد استقبال واقع شد . کارشناس مربوطه علاوه بر تشکیل پرونده های تغذیه ای برای بیماران همودیالیزی و ارائه رژیم های غذایی مناسب با بیماران ، پس از کنترل آزمایشات ماهیانه بخش ، مشاوره های مختلفی به بیماران دیابتی نوع یک و دو ، بیماران پیوندی ، مراجعین آزاد به درمانگاه و حتی پرسنل با ارائه الگوهای غذایی متناسب ، این عزیزان را راهنمایی می نماید . همچنین با تنظیم برنامه هفتگی ویژه بیماران همودیالیزی جهت طبخ غذا در آشپزخانه مرکز و پیگیری برخی مشکلات مربوط به آن بمنظور بهبود در کیفیت تهیه غذاها و ظروف مورد استفاده ، تهیه بروشورهای آموزشی بیماریهای مختلف بسته به نوع مراجعات ، شرکت در کنگره ها در خصوص بهبود سطح کیفیت رژیم های غذایی فعالیت می نماید .

خدمات قابل ارائه :

  1. مشاوره به بیماران همودیالیزی
  2. مشاوره با بیماران تالاسمی و هموفیلی
  3. ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران دیابتی بخش همودیالیز و درمانگاه
  4. ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران پیوندی
  5. ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعین آزاد و پرسنل
  6. نظارت بر تهیه غذا در آشپزخانه و تأیید کیفیت مواد غذایی مورد استفاده
  7. تنظیم برنامه غذایی بیماران
  8. تهیه ، تنظیم و ارائه بروشورهای مختلف آموزشی جهت ارتقاء آگاهی بیماران و پرسنل