قدردانی رییس شورای شهر از بانوان شاغل در مرکز درمانی تخصصی خیریه سوده