حضور مرکز درمانی خیریه سوده در بازارچه زمستانی مؤسسه خیریه زنجیره امید