واحد جذب مشارکتها

_

واحد جذب مشارکت های مردمی

_

این واحد از دی ماه سال ۹۷ با هدف معرفی مرکز به مردم و جذب خیرین و مسئولین دلسوز بمنظور مشــارکت ایشــان جهت تأمین نیــازهای بیمــاران خاص و صعب العلاج تحت درمــان در این مرکز خیریه و همچنین حمایت از ساخت مرکز درمانی جدید فعالیت خود را آغاز نمود.