بازدید فرماندار اسلامشهر از مرکز درمانی خیریه سوده