بازدید ریاست محترم شورای شهر اسلامشهر از مرکز درمانی خیریه سوده